TH        EN       Bookmark and Share

  งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์

โพตส์เมื่อ : 2009-10-20 00:10:33

จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ และเทศบาลตำบลท่าตูม กำหนดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยางชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 24 -  25 ตุลาคม 2552 ณ ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งร่วมรณรงค์วาระสำคัญงานประเพณีไทยห่างไกลเหล้าเบียร์ กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแข่งขันเรือยาวใหญ่ 50 ฝีพาย เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย และเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ และขบวนเรือพยุหยาตรา (จำลอง) ขบวนพาเหรดช้าง และการแสดง/จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

กำหนดการ
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2552

เทศบาลตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2552

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552
แข่งขันเรือ 7 ฝีพาย/เตรียมความพร้อมงาน/ตรวจทดสอบระบบ
เวลา 07.00 น. กรรมการทุกฝ่ายจัดเตรียมความพร้อม ตรวจสอบระบบ/สนาม/ระบบไฟฟ้า/แสง/เสียง
เวลา 07.30 น. เรือ 7 ฝีพาย รายงาน/เตรียมลงทำการแข่งขันรอบคัดเลือก
เวลา 08.00 น. เรือ 7 ฝีพาย แข่งขันรอบคัดเลือก รอบรองชิงชนะเลิศ
เวลา 15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ เรือ 7 ฝีพาย
เวลา 16.00 น. หัวหน้าทีมเรือ/ผู้จัดการเรือยาว/ส่งประวัติ/ รับสูจิบัตร/ประชุมรับทราบระเบียบกติกา

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552 พิธีเปิด
เวลา 07.30 - 08.00 น. กรรมการ/ทีมเรือ/ทุกฝ่ายพร้อมกัน รายงานตัว/ลงทะเบียน
เวลา 08.00 - 08.30 น. เริ่มการแข่งขันเรือยาว แต่ละประเภท รอบคัดเลือก
เวลา 09.00 น. ขบวนแห่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 10 อบต. เข้าสู่บริเวณงาน
เวลา 09.30 น. ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคจำลอง เทียบทุ่นพร้อมกัน 
                    ประกอบด้วยขบวนเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทาน 3 ลำ เรือบริวาร เรืออารักขา จำนวน 40 ลำ
                    ขบวนเรือพยุหยาตรา ล่องขบวนเรือแห่เรือจากจุดปล่อยประกอบขับเสภาสู่หน้าประรำพิธีเวลา
เวลา 10.00 น. ประธานในพิธีเปิดเดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธี (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  
                    นายอำเภอท่าตูมกล่าวต้อนรับ/นายกเทศมนตรีตำบลท่าตูมกล่าวขอบคุณ/ประธานจัดกล่าวรายงาน
เวลา 10.00 - 10.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน (จุดพลุ ตะไล) วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
                               ร่วมร้องเพลงสดุดีมหา (วงโยวาธิตบรรเลงสุดดีมหาราชา 2 รอบ)
เวลา10.30 - 17.00 น. เริ่มการแข่งขันเรือยาว รอบคัดเลือก ตามสูจิบัตร
เวลา 18.00 - 24.00 น. เริ่มการแสดงมหรสพ/และพิธีสมโภชถ้วยพระราชาน


วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552 พิธีเปิด
เวลา 08.00 - 14.00 น. เริ่มการแข่งขันเรือยาว รอบรองชนะเลิศ ขนาด 30,40,55 ฝีพาย
เวลา 14.00 - 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย (THAI PBS) 
                               รอบชิงชนะเลิศเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย/ชิงชนะเลิศเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย 
                               รอบชิงชนะเลิศเรือยาวใหญ่ 55  ฝีพาย
เวลา 16.00 - 16.30 น. พิธีปิดและมอบถ้วยรางวัล เรือทุกลำพร้อมกันที่บริเวณกองอำนวยการ  
                               ประธานในพิธีเดินทางมาถึง/ประธานจัดงานกล่าวรายงานประธานมอบรางวัล 
                               และกล่าวปิดงาน (วงโยธาวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)


Source : TAT

 Contact  www.TraveljobOnline.com  Email: contact@TraveljobOnline.com  Tel: 02-933-5068   Fax: 02-933-5067