TH        EN       Bookmark and Share

  โครงการสัมมนา “การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพรัสเซีย และ CIS

โพตส์เมื่อ : 2009-06-20 00:37:55

โครงการสัมมนา “การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพรัสเซีย และ CIS”

 

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จัดสัมมนา “การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพรัสเซีย และ CIS” ขึ้นในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2552  ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม A (ชั้น 6) โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเห็นความสำคัญของตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซีย และ CIS ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มทวีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรระดับบริหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเรื่องนโยบาย กลยุทธ์ และการดำเนินการส่งเสริมการตลาด สถานการณ์และแนวโน้มทางการท่องเที่ยว  ความต้องการและพฤติกรรมทางการตลาดการท่องเที่ยว สินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพรัสเซียและ CIS และกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดคุณภาพนักท่องเที่ยวรัสเซีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ทางการตลาด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินการทางการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ประเทศไทยให้มีความเหมาะสม ตรงตามแนวโน้มความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ประเทศไทย รักษาฐานตลาดและขยายฐานตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดการท่องเที่ยวโลก

รูปแบบการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนา และถาม – ตอบ หัวข้อสัมมนาได้แก่   
-  การท่องเที่ยวระหว่างไทยและรัสเซีย
-  นโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพรัสเซีย และ CIS
-  รู้จัก และเข้าใจนักท่องเที่ยวรัสเซีย และ CIS
-  สินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพรัสเซีย และ CIS
-  การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพรัสเซีย และ CIS
-   ช่องทางการทำตลาดรัสเซีย และ CIS โดยผ่านสื่อออนไลน์
-   ปัจจัยสู่ความสำเร็จทางการตลาดท่องเที่ยวรัสเซีย และ CIS
-   เจาะตลาดใหม่: นักท่องเที่ยวคุณภาพรัสเซีย และ CIS

          โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก ททท. ได้แก่ ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปฯ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว  ผู้อำนวยการสำนักงานสารสนเทศการตลาด ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานพัทยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานมอสโก ผู้จัดการการตลาด ททท. สำนักงานมอสโก และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เอกอัครราชฑูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทยหรือผู้แทน ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมโรงแรมไทยหรือผู้แทน นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือผู้แทน บริษัทนำเที่ยวตลาดรัสเซียและตลาด CIS รายใหญ่ และบริษัท TEZ Tour Thailand Co.,Ltd.

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำนวน 100 ท่าน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 300 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการสัมมนา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - 26 มิถุนายน 2552  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tourismthailand.org. และกรุณาแฟกซ์ใบสมัครพร้อมสำเนาการโอนเงินลงทะเบียนมาที่ 02 250 5694 หรือสมัครได้ที่ งานฝึกอบรม กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชั้น 4 ททท.

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการและแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

ดาวน์โหลด กำหนดการสัมมนา
 

**** ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ****

 Contact  www.TraveljobOnline.com  Email: contact@TraveljobOnline.com  Tel: 02-933-5068   Fax: 02-933-5067